Nawigacja

 • INFORMACJE DOTYCZĄCE ŚWIETLICY SZKOLNEJ

  Wszystkie dzieci, których rodzice złożyli wnioski, zostały przyjęte do świetlicy szkolnej na rok 2014/2015.
   

 • Wykaz podręczników do języka angielskiego

  28.08.2014

  Zapraszamy do zapoznania się z wykazem aktualnych podręczników do języka angielskiego na rok szkolny 2014/2015.

  Kliknij tutaj: http://sp6siedlce.edupage.org/text7/?

   

 • ROZPOCZĘCIE ROKU SZKOLNEGO 01.09.2014r.

  Kl. II, III, V, VI – spotkanie w klasach od godz. 9:00

  Kl. IV – spotkanie na sali gimnastycznej o godz. 10:00, potem w klasach z wychowawcami

  Kl. „0” i I – uroczyste rozpoczęcie roku szkolnego – sala gimnastyczna, godz. 11:30.

 • Podręczniki na rok 2014/2015

  22.07.2014

  Zapraszamy do zapoznania się z wykazem aktualnych podręczników na rok 2014/2015.

  Przepraszamy że nie jest on jeszcze kompletny (brak informacji o podręcznikach do języka angielskiego). Zostanie uzupełniony w najbliższym z mozliwych terminów.

  Kliknij tutaj: http://sp6siedlce.edupage.org/text7/?

 • Rządowy program pomocy uczniom w roku 2014 "WYPRAWKA SZKOLNA"

  Rządowy program pomocy uczniom

  w roku 2014 „Wyprawka szkolna”

  1.      Adresatem programu w zakresie dofinansowania zakupu podręczników szkolnych są dzieci rozpoczynające w roku szkolnym 2014/15 naukę  w klasach II, III i Vi szkół podstawowych i pochodzące z rodzin , w których dochód na osobę nie przekracza kryterium dochodowego określonego  w ustawie o świadczeniach rodzinnych, tj. 539 zł netto miesięcznie na osobę w rodzinie.

  2.      W roku 2014 programem będą objęci również uczniowie słabowidzący, niesłyszący, słabosłyszący z upośledzeniem umysłowym w stopniu lekkim, umiarkowanym lub znacznym, z niepełnosprawnością ruchową, w tym z afazja, z autyzmem, w tym z zespołem Aspergera oraz uczniowie z niepełnosprawnościami sprzężonymi, w przypadku gdy jedną z niepełnosprawności jest niepełnosprawność  wymieniona wyżej, posiadający orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego. Uczniowie niepełnosprawni z orzeczeniem jak powyżej, mają prawo ubiegać się o dofinansowanie bez względu na dochód na jednego członka w rodzinie. Dotyczy uczniów klas II - VI.

  3.      W przypadkach określonych w art. 7 ustawy z dnia 12 marca 2004 roku o pomocy społecznej, pomoc w formie dofinansowania zakupu podręczników będzie przysługiwać również uczniom pochodzącym z rodzin niespełniających kryterium dochodowego,  o którym mowa w punkcie 1. tej informacji. (Zakres pomocy ograniczony!)

  4.      Dofinansowanie zakupu podręczników będzie wynosić:

  *    Dla dzieci w klasach II-III – do 225 zł, /kryterium i orzeczenie/

  *    Dla uczniów w klasach IV-VI – do 325 zł /kryterium i orzeczenie/

  5.      Przyznawanie pomocy w formie dofinansowania zakupu podręczników następuje na wniosek rodziców ucznia  (prawnych opiekunów).

  6.      Wniosek o dofinansowanie pobierany i składany jest w szkole, do której uczęszczać będzie uczeń od 1 września 2014 roku. Do wniosku należy dołączyć:

  *      zaświadczenie o dochodach uzyskiwanych na osobę w rodzinie lub  zaświadczenie  o korzystaniu ze świadczeń rodzinnych w formie zasiłku rodzinnego lub dodatku do zasiłku rodzinnego (dla uczniów wymienionych w punkcie 1.),

  *      kopię  orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego  (dla uczniów wymienionych w punkcie 2.),

  *      uzasadnienie znajdowania się rodziny w trudnej sytuacji (dla uczniów wymienionych w punkcie 3.),

  Sekretariat przyjmuje tylko kompletne wnioski po wstępnej weryfikacji w obecności wnioskodawcy. Zauważone braki lub niejasności w składanej dokumentacji winne być uzupełnione w trybie natychmiastowym.

  7.      Wnioski można pobierać i składać w sekretariacie szkoły  od dnia 23 czerwca 2014 r. do 2 września 2014 r.

  8.      Dyrektor szkoły, na podstawie złożonych wniosków o dofinansowanie podręczników,  sporządza listę uczniów uprawnionych do otrzymania pomocy i przekazuje ją Prezydentowi Miasta, który po jej zweryfikowaniu i zatwierdzeniu przekazuje do szkoły środki na dofinansowanie zadania.

  9.      Dyrektor szkoły dokona zwrotu kosztów zakupu podręczników rodzicom uczniów po przedłożeniu dowodu zakupu podręczników. Dowodem zakupu podręczników jest faktura VAT wystawiona imiennie na ucznia, rodzica lub prawnego opiekuna. Dofinansowanie dla uczniów będzie wypłacane w kasie szkoły po przekazaniu środków finansowych przez Prezydenta Miasta Siedlce.

  10.  Uczniów klas I w roku szkolnym 2014/2015 nie dotyczy Rządowy program pomocy uczniom „Wyprawka szkolna”, gdyż zostaną oni objęci innym programem darmowych podręczników.

  11.  Informacja została sporządzona dnia 17 czerwca 2014 roku. W miarę zmian będziemy na bieżąco informować rodziców o aktualizacji powyższych danych.

   

 • HARMONOGRAM ŚWIĘTA SPORTU – 20 CZERWCA 2014r.

  8:15 Apel olimpijski dla klas 4-6 z uroczystym otwarciem igrzysk
  8:45 Występ  cheerlederek
  9:00-11:00 Turniej Szachowy uczniów uczestniczących w projekcie „Edukacja przez szachy w szkole” – miejsce turnieju sala nr 101
  9:00 Rozpoczęcie zawodów sportowych
  9:00-9:15 Finał rozgrywek w piłkę nożną klas 6-tych – miejsce rozgrywek: boisko szkolne
  9:00-10:00 Trójbój lekkoatletyczny klas 4-tych – miejsce zawodów: boisko boczne
  10:00-10:30 Sztafeta klas 5-tych – miejsce sztafety : boisko szkolne
  10:30-10:45 Podsumowanie wyników Święta Sportu – wręczenie zwycięzcom dyplomów i wyróżnień
  11:00 - 11:30 Apel olimpijski dla klas młodszych
  11:30 Występ  cheerlederek
  11:40-12:40 Rozgrywki w „Dwa ognie” dla klas 3-ch – mecze rozgrywane będą jednocześnie na 2 boiskach
  11:40-12:10 Tor przeszkód dla klas 2-ch – miejsce konkursu : integracyjny plac zabaw
  12:00-12:30 Konkurs rzutów do kosza dla klas 1-ych – miejsce konkursu: boisko boczne
  12:30-13:00 Podsumowanie wyników Święta Sportu – wręczenie zwycięzcom dyplomów i wyróżnień

   

 • PREZENTACJA DOROBKU ARTYSTYCZNEGO UCZNIÓW

  PORZĄDEK WYSTĘPÓW:

  - Integracyjna Grupa Teatralna "Supełek"

  - Duet taneczny

  - Występy solistów - laureatów konkursów pozaszkolnych

  - Zespoły taneczne "Psotki"

  - Inscenizacja bajki w języku angielskim

   

  Nowe zdjęcia zostały dodane do albumu ŚWIĘTO SZKOŁY.

 • I MIĘDZYSZKOLNY KONKURS LITEROWANIA W JĘZYKU ANGIELSKIM

  30 maja 2014 roku odbył się w naszej szkole I Międzyszkolny Konkursu Spelling Bee. Wzięli w nim udział uczniowie klas czwartych ze szkół podstawowych z Siedlec. Naszą szkołę reprezentowali Wiktoria Dębczyńska z klasy IV d, Marcin Krzymowski z klasy IV c i Emilia Grzesiewicz z klasy IV a.  Wiktoria Dębczyńska zajęła I miejsce uzyskując najwyższą liczbę punktów. Wszyscy uczniowie otrzymali dyplomy uczestnictwa. Zwycięzcy konkursu otrzymali nagrody rzeczowe oraz dyplomy. Nad przebiegiem konkursu czuwała komisja w składzie p. Monika Szostek i  p. Anna Mirońska.