Nasza szkoła jest kolorowa i wesoła! Przyjazna dzieciom!

Trampek

Statut Stowarzyszenia

Stowarzyszenie

Edukacyjno-Krajoznawcze

„TRAMP-ek”

 

STATUT

Siedlce, dnia 2 lutego 2012 roku
 

ROZDZIAŁ I

Postanowienia ogólne

 

§ 1

Stowarzyszenie Edukacyjno-Krajoznawcze „TRAMP-ek”, zwane dalej Stowarzyszeniem, działa na mocy ustawy z dnia 7 kwietnia 1989 r. prawo o stowarzyszeniach (Dz.U. 1989 Nr 20 Poz. 104 z  późn. zm.) oraz na podstawie niniejszego statutu.

§ 2

 1. Siedzibą Stowarzyszenia jest miejscowość Strzała.
 2. Stowarzyszenie może prowadzić działalność na terenie Rzeczpospolitej Polskiej oraz poza jej granicami.
 3. Czas trwania Stowarzyszenia jest nieograniczony.

§ 3

Stowarzyszenie opiera swoją działalność na pracy społecznej członków. Do prowadzenia swych spraw może zatrudniać pracowników.

§ 4

Stowarzyszenie może używać odznak i pieczęci oraz posiadać logo na zasadach określonych
w przepisach szczegółowych.

§ 5

Stowarzyszenie realizując swoje cele statutowe może powoływać oraz być członkiem innych organizacji krajowych i międzynarodowych, w granicach prawnie określonych.

 

ROZDZIAŁ II

Cele i sposoby działania

 

§ 6

Celem Stowarzyszenia jest:

 1. działalność na rzecz uczniów i rodziców Szkoły Podstawowej z Oddziałami Integracyjnymi nr 6 w Siedlcach;
 2. nauka, edukacja, oświata i wychowanie;
 3. krajoznawstwo oraz wypoczynek dzieci i młodzieży;
 4. kultura, sztuka, ochrona dóbr kultury i tradycji;
 5. ochrona i promocja zdrowia;
 6. pomoc społeczna, w tym pomoc rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywania szans tych rodzin i osób;
 7. działalność charytatywna;
 8. działalność na rzecz osób niepełnosprawnych;
 9. upowszechnianie kultury fizycznej wśród kobiet;
 10. porządek i bezpieczeństwo publiczne oraz przeciwdziałanie patologiom społecznym;
 11. rozwijanie kontaktów i współpracy między narodami;
 12. promocja i organizacja wolontariatu;

§ 7

Stowarzyszenie realizuje swoje cele poprzez:

 1. współpracę z władzami państwowymi, samorządowymi, placówkami oświatowymi, sektorem gospodarczym, klubami sportowymi i innymi organizacjami pozarządowymi oraz środkami masowego przekazu;
 2. nawiązywanie kontaktów i wymianę informacji z organizacjami i instytucjami o zasięgu międzynarodowym, które obejmują swoim działaniem obszary zbieżne z celami Stowarzyszenia;
 3. prowadzenie działalności sportowej i wychowawczej;
 4. organizowanie zawodów i  imprez sportowych na poziomie międzynarodowym, krajowym, regionalnym i lokalnym;
 5. organizowanie kursów, szkoleń, seminariów, konferencji;
 6. organizowanie obozów sportowo-wypoczynkowych, wyjazdów turystyczno-krajoznawczych i edukacyjno-kulturalnych;
 7. prowadzenie działalności informacyjnej;
 8. propagowanie w mediach treści z obszaru będącego w centrum zainteresowania Stowarzyszenia i informowanie o jego działalności statutowej;
 9. prace badawczo – rozwojowe związane z realizacją celów statutowych;
 10. inspirowanie, prowadzenie badań dotyczących problemów osób objętych działalnością statutową;
 11. prowadzenie działalności wydawniczej;
 12. współpracę i wzajemną pomoc członków stowarzyszenia w celu realizacji jego założeń;
 13. prowadzenie działalności integrującej członków stowarzyszenia poprzez aktywność: sportową, kulturalną i towarzyską, jak też integrującą członków stowarzyszenia, sponsorów 
  i darczyńców;
 14. pozyskiwanie środków na działalność z dostępnych funduszy zewnętrznych z własnej działalności stowarzyszenia  oraz poszukiwanie sponsorów i darczyńców w celu rozwoju stowarzyszenia.

§8

 1. Działalność określona w § 5 i § 6 jest działalnością statutową Stowarzyszenia i może być prowadzona jako działalność nieodpłatna lub jako działalność odpłatna.
 2. Zarząd określa przedmiot działalności nieodpłatnej i odpłatnej.
 3. Przedmiot statutowej działalności odpłatnej nie może pokrywać się z przedmiotem działalności gospodarczej Stowarzyszenia.

 

ROZDZIAŁ III

Członkowie, ich prawa i obowiązki

 

§ 9

1. Członkami Stowarzyszenia mogą być osoby fizyczne i prawne. Osoba prawna może być jedynie członkiem wspierającym Stowarzyszenia.

2. Członkami Stowarzyszenia mogą być obywatele polscy mający pełną zdolność do czynności prawnych i niepozbawieni praw publicznych.

3. Członkami Stowarzyszenia mogą być małoletni w wieku od 16 do 18 lat, którzy mają ograniczoną zdolność do czynności prawnych i mogą korzystać z czynnego i biernego prawa wyborczego z tym, że w składzie Zarządu Stowarzyszenia większość muszą stanowić osoby o pełnej zdolności do czynności prawnych.

3. Członkiem Stowarzyszenia mogą być również małoletni poniżej 16 lat, za zgodą przedstawicieli ustawowych, według zasad określonych w statucie, bez prawa udziału w głosowaniu na walnych zebraniach członków oraz bez korzystania z czynnego i biernego prawa wyborczego do władz stowarzyszenia.

3. Członkiem zwyczajnym może zostać każdy cudzoziemiec, który popiera cele Stowarzyszenia i honoruje postanowienia statutu.

§ 10

Stowarzyszenie posiada członków:

1. Zwyczajnych.

2. Wspierających.

3. Honorowych.

§ 11

Członkiem zwyczajnym Stowarzyszenia może być osoba fizyczna, która:

1. Uczestniczyła w Zebraniu Założycielskim Stowarzyszenia.

2. Złoży deklarację członkowską na piśmie i przedstawi pozytywną opinię członka Stowarzyszenia.

§ 12

Członkiem zwyczajnym staje się po złożeniu pisemnej deklaracji na podstawie uchwały Zarządu Stowarzyszenia.

§ 13

Członkiem wspierającym Stowarzyszenie może zostać osoba fizyczna i prawna deklarująca pomoc finansową, rzeczową lub merytoryczną w realizacji celów Stowarzyszenia.

§ 14

Członkiem wspierającym staje się po złożeniu pisemnej deklaracji na podstawie uchwały Zarządu.

 

§ 15

Członkiem honorowym Stowarzyszenia może być osoba fizyczna, która wniosła wybitny wkład na rzecz środowiska  lub w działalność i rozwój Stowarzyszenia.

§ 16

Członkowie honorowi są przyjmowani przez Walne Zgromadzenie na wniosek Zarządu lub 5 członków Stowarzyszenia.

§ 17

Członkowie zwyczajni mają prawo:

1. Biernego i czynnego uczestniczenia w wyborach do władz Stowarzyszenia.

2. Udziału w zebraniach, wykładach oraz imprezach organizowanych przez Stowarzyszenie.

3. Zgłaszania wniosków co do działalności Stowarzyszenia.

§ 18

Członkowie zwyczajni mają obowiązek:

1. Brania udziału w działalności Stowarzyszenia i realizacji jego celów.

2. Przestrzegania statutu i uchwał władz Stowarzyszenia.

3. Regularnego opłacania składek.

§ 19

Członkowie wspierający i honorowi nie posiadają biernego oraz czynnego prawa wyborczego, mogą jednak brać udział z głosem doradczym w zebraniach statutowych władz Stowarzyszenia, poza tym posiadają takie prawa, jak członkowie zwyczajni.

§ 20

Członek wspierający ma obowiązek wywiązywania się z zadeklarowanych świadczeń, przestrzegania statutu oraz uchwał władz Stowarzyszenia.

§ 21

Członkowie honorowi są zwolnieni ze składek członkowskich.

§ 22

Utrata członkostwa następuje na skutek:

1. Pisemnej rezygnacji złożonej na ręce Zarządu.

2. Wykluczenia przez Zarząd:

 1. Z powodu łamania statutu i nieprzestrzegania uchwał władz Stowarzyszenia.
 2. Z powodu notorycznego niebrania udziału w pracach Stowarzyszenia. 
 3. Z powodu niepłacenia składek za okres pół roku.
 4. Na pisemny wniosek trzech członków Stowarzyszenia.
 5. Utraty praw obywatelskich na mocy prawomocnego wyroku sądu.

3. Śmierci członka oraz utraty osobowości prawnej przez osoby prawne.

§ 23

Od uchwały Zarządu w sprawie przyjęcia w poczet członków stowarzyszenia lub pozbawienia członkostwa zainteresowanemu przysługuje odwołanie do Walnego Zgromadzenia Członków. Termin wniesienia  odwołania wynosi 7 dni. Uchwała Walnego Zgromadzenia Członków jest ostateczna.

ROZDZIAŁ IV

Władze Stowarzyszenia

§ 24

Władzami Stowarzyszenia są:

1. Walne Zgromadzenie Członków.

2. Zarząd.

3. Komisja Rewizyjna.

§ 25

Kadencja wszystkich władz wybieralnych Stowarzyszenia trwa cztery lata, a ich wybór odbywa się w głosowaniu jawnym bezwzględną większością głosów.

§ 26

Uchwały wszystkich władz Stowarzyszenia zapadają zwykłą większością głosów przy obecności co najmniej połowy członków uprawnionych do głosowania, chyba że dalsze postanowienia statutu stanowią inaczej.

§ 27

1. Walne Zgromadzenie Członków jest najwyższą władzą Stowarzyszenia.

2. W Walnym Zgromadzeniu Członków biorą udział:

 1. Z głosem stanowiącym - członkowie zwyczajni.
 2. Z głosem doradczym - członkowie wspierający, honorowi oraz zaproszeni goście.

§ 28

Walne Zgromadzenie Członków może być zwyczajne i nadzwyczajne.

§ 29

Walne Zgromadzenie Członków zwyczajne jest zwoływane raz na cztery lata przez Zarząd Stowarzyszenia. Termin i miejsce obrad Zarząd podaje do wiadomości wszystkich członków co najmniej na 7 dni przed terminem zebrania.

§ 30

Walne Zebranie Członków nadzwyczajne może się odbyć w każdym czasie. Jest zwoływane przez Zarząd z jego inicjatywy, na wniosek Komisji Rewizyjnej lub pisemny wniosek co najmniej 10 członków zwyczajnych Stowarzyszenia.

§ 31

1. Uchwały Walnego Zgromadzenia Członków zapadają bezwzględną większością głosów w obecności przynajmniej połowy ogólnej liczby członków w pierwszym terminie i bez określania wymaganej liczby członków w drugim terminie wyznaczonym w tym samym dniu 30 minut później, niż pierwszy termin.

2. Do kompetencji Walnego Zgromadzenia należą:

 1. Określenie głównych kierunków działania i rozwoju Stowarzyszenia.
 2. Uchwalanie zmian Statutu.
 3. Wybór i odwoływanie wszystkich władz Stowarzyszenia.
 4. Udzielanie Zarządowi absolutorium na wniosek Komisji Rewizyjnej.
 5. Rozpatrywanie sprawozdań z działalności Zarządu i Komisji Rewizyjnej.
 6. Uchwalanie budżetu.
 7. Uchwalanie wysokości składek członkowskich oraz wszystkich innych świadczeń na rzecz Stowarzyszenia.
 8. Podejmowanie uchwał w sprawie przyjęcia członka honorowego.
 9. Rozpatrywanie i zatwierdzanie sprawozdań władz Stowarzyszenia.
 10. Rozpatrywanie wniosków i postulatów zgłoszonych przez członków Stowarzyszenia lub jego władze.
 11. Rozpatrywanie odwołań od uchwał Zarządu.
 12. Podejmowanie uchwały o rozwiązaniu Stowarzyszenia i przeznaczeniu jego majątku.
 13. Podejmowanie uchwał w każdej sprawie wniesionej pod obrady, we wszystkich sprawach niezastrzeżonych do kompetencji innych władz stowarzyszenia.

§ 32

1. Zarząd jest powołany do kierowania całą działalnością Stowarzyszenia zgodnie z uchwałami Walnego Zgromadzenia Członków.

2. Zarząd reprezentuje Stowarzyszenie na zewnątrz.

3. Do reprezentowania Stowarzyszenia na zewnątrz potrzebny jest Prezes lub dwóch członków Zarządu działających łącznie.

§ 33

1. Zarząd składa się z 5 osób: Prezesa, dwóch Wiceprezesów, Skarbnika i Sekretarza.

2. Prezesa, dwóch Wiceprezesów, Skarbnika i Sekretarza wybiera Walne Zgromadzenie Członków.

3. W razie ustąpienia członka Zarządu, pozostali członkowie Zarządu winni zwołać w terminie 14 dni Walne Zebranie Członków, którego porządek obrad winien obejmować uzupełnienie składu Zarządu.

§ 34

1. Posiedzenia Zarządu odbywają się w miarę potrzeb, nie rzadziej jednak niż raz na pół roku.

2. Posiedzenia Zarządu zwołuje Prezes lub w jego zastępstwie Wiceprezes.

§ 35

Do kompetencji Zarządu należą:

 1. Realizacja celów Stowarzyszenia.
 2. Wykonywanie uchwał Walnego Zgromadzenia Członków.
 3. Sporządzanie planów pracy i budżetu.
 4. Sprawowanie zarządu nad majątkiem Stowarzyszenia.
 5. Podejmowanie uchwał o nabywaniu, zbywaniu lub obciążaniu majątku Stowarzyszenia.
 6. Reprezentowanie Stowarzyszenia na zewnątrz.
 7. Zwoływanie Walnego Zgromadzenia Członków.
 8. Przyjmowanie i skreślanie członków.
 9. Podejmowanie uchwał w zakresie prowadzenia działalności nieodpłatnej i odpłatnej pożytku publicznego.

§ 36

Komisja Rewizyjna powołana jest do sprawowania kontroli nad działalnością Stowarzyszenia.

§ 37

1. Komisja Rewizyjna składa się z 3 osób, w tym Przewodniczącego oraz Sekretarza, wybieranych przez Walne Zgromadzenie Członków.

2. W razie, gdy skład Komisji Rewizyjnej ulegnie zmniejszeniu w czasie trwania kadencji uzupełnienie jej składu może nastąpić w drodze kooptacji, której dokonują pozostali jej członkowie. W tym trybie można powołać nie więcej niż połowę składu Komisji Rewizyjnej.

§ 38

Do kompetencji Komisji Rewizyjnej należy:

1. Kontrolowanie działalności Zarządu.

2. Składanie wniosków z kontroli na Walnym Zgromadzeniu Członków.

3. Prawo wystąpienia z wnioskiem o zwołanie Walnego Zgromadzenia Członków oraz zebrania Zarządu.

4. Składanie wniosków o absolutorium dla władz Stowarzyszenia.

5. Składanie sprawozdań ze swojej działalności na Walnym Zgromadzeniu Członków.

§ 39

Członkowie Komisji Rewizyjnej:

1. Nie mogą być członkami organu zarządzającego ani pozostawać z nimi w stosunku pokrewieństwa, powinowactwa lub podległości z tytułu zatrudnienia;

2. Nie byli skazani prawomocnym wyrokiem za przestępstwo z winy umyślnej.

ROZDZIAŁ V

Majątek i fundusze

§ 40

Majątek Stowarzyszenia stanowią:

1. Składki członkowskie.

2. Darowizny, zapisy i spadki, środki pochodzące z ofiarności prywatnej, zbiórki publiczne.

3. Wpływy z działalności statutowej Stowarzyszenia, w tym dochody z majątku Stowarzyszenia
i dochody z kapitału (jak odsetki, lokaty) oraz wpływy z odpłatnej działalności statutowej.

4. Dotacje, subwencje, środki z funduszy publicznych, granty, zlecenie wykonywania zadań publicznych.

§ 41

Wszelkie środki pieniężne mogą być przechowywane wyłącznie na koncie Stowarzyszenia.

§ 42

Stowarzyszenie prowadzi gospodarkę finansową zgodnie z obowiązującymi przepisami.

§ 43

Decyzje w sprawie nabywania, zbywania i obciążania majątku Stowarzyszenia podejmuje Zarząd.

§ 44

Stowarzyszenie nie ma prawa do:

 1. Udzielania pożyczek lub zabezpieczania zobowiązań majątkiem Stowarzyszenia w stosunku do jego członków, członków organów lub pracowników oraz osób, z którymi pracownicy pozostają w związku małżeńskim albo w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa lub powinowactwa w linii bocznej do drugiego stopnia albo są związani z tytułu przysposobienia, opieki lub kurateli, zwanych dalej „osobami bliskimi”.
 2. Przekazywania majątku Stowarzyszenia na rzecz członków, członków organów lub pracowników oraz ich osób bliskich, na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich, w szczególności, jeżeli przekazanie to następuje bezpłatnie lub na preferencyjnych warunkach.
 3. Wykorzystywania majątku Stowarzyszenia na rzecz członków, członków organów lub pracowników oraz ich osób bliskich na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich, chyba, że to wykorzystanie bezpośrednio wynika ze statutowego celu stowarzyszenia.
 4. Zakupu na szczególnych zasadach towarów lub usług od podmiotów, w których uczestniczą członkowie Stowarzyszenia, członkowie jej organów lub pracownicy oraz ich osoby bliskie.

§ 45

Umowy, pełnomocnictwa oraz wszelkie oświadczenia woli, które pociągają za sobą zobowiązania pieniężne wymagają do swojej ważności podpisu Prezesa lub dwóch członków Zarządu działających łącznie.

§ 46

Potwierdzenie posiadania środków finansowych do pokrycia powstających zobowiązań, potwierdza skarbnik udzielając kontrasygnaty.

ROZDZIAŁ VI
Postanowienia końcowe

§ 47

Uchwałę w sprawie zmiany statutu oraz uchwałę o rozwiązaniu Stowarzyszenia podejmuje Walne Zgromadzenie Członków kwalifikowaną większością głosów (dwóch trzecich), przy obecności co najmniej połowy członków uprawnionych do głosowania.

§ 48

Podejmując uchwałę o rozwiązaniu Stowarzyszenia Walne Zgromadzenie Członków określa sposób jego likwidacji oraz przeznaczenie majątku Stowarzyszenia.

§ 49

W sprawach nie uregulowanych w niniejszym statucie zastosowanie mają przepisy Prawa
o Stowarzyszeniach.

 

Aktualności

Kontakt

 • Szkoła Podstawowa z Oddziałami Integracyjnymi nr 6 w Siedlcach
  Szkoła Podstawowa z Oddziałami Integracyjnymi nr 6 w Siedlcach, ul. Sienkiewicza 49
 • 25 794 35 91

Galeria zdjęć