Nasza szkoła jest kolorowa i wesoła! Przyjazna dzieciom!

Deklaracja dostępności

Deklaracja

Szkoła Podstawowa z Oddziałami Integracyjnymi nr 6 im. Władysława Broniewskiego w Siedlcach zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z Ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej: sp6siedlce.edupage.org

Daty publikacji aktualizacji

Data publikacji strony internetowej: 2011.03.011
Data ostatniej istotnej aktualizacji strony: 2021.01.31

Status pod względem zgodności

Strona internetowa jest częściowo zgodna z Ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej.

Niepełne dostosowanie wynika z następujących przyczyn:

  • wszystkie dokumenty z rozszerzeniem PDF są dokumentami bez możliwości edycji,
  • wszystkie filmy z wydarzeń szkoły, a także w postaci materiałów dla rodziców nie zawierają napisów dla osób niesłyszących,
  • niektóre ze zdjęć nie posiadają pełnych opisów alternatywnych.
  • na stronie internetowej można korzystać ze standardowych skrótów klawiaturowych.

 

Przygotowanie oświadczenia w sprawie dostępności

Niniejsze oświadczenie sporządzono dnia: 2021.03.16

Metoda przygotowania oświadczenia:

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o natychmiastowy kontakt z sekretariatem szkoły sekretariat@sp6.siedlce.pl  lub pod numerem telefonu
25 794 35 91. Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać skargi na brak zapewnienia dostępności.

Informacje na temat procedury

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, na przykład przez odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisanie zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, powinna także określić dogodny dla niej sposób przedstawienia tej informacji. Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym wnoszącego żądanie, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji. W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie możne złożyć skargę w sprawie zapewniana dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub elementu strony internetowej, lub aplikacji mobilnej. Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Strona internetowa Rzecznika Praw Obywatelskich:
https://www.rpo.gov.pl/

Dane teleadresowe podmiotu publicznego

Nazwa szkoły: Szkoła Podstawowa z Oddziałami Integracyjnymi nr 6 w Siedlcach
Adres szkoły: ul. Henryka Sienkiewicza 49
                       08-110 Siedlce
E-mail szkoły: sekretariat@sp6.siedlce.pl
Strona internetowa: sp6siedlce.edupage.org
Telefon: 25 794 35 91

Dostępność architektoniczna

Szkoła posiada trzy wejścia oraz 3 kondygnacje. Wejście główne posiada podjazd przystosowany dla osób niepełnosprawnych oraz poruszanie się po korytarzach parteru. Pozostałe wejścia nie posiadają podjazdów. W budynku znajduje się winda umożliwiająca wjazd na pozostałe kondygnacje. Na każdej z kondygnacji są toalety dostosowane na potrzeby osób niepełnosprawnych. Szkoła nie posiada tłumacza języka migowego. 

Strona posiada wersję dla słabowidzących (można ją włączyć na dole strony), spełniającą wymagania dostępności.

Dostępność informacji głosowych

Brak informacji głosowych

Prawo wstępu z psem asystującym

Osoba niepełnosprawna wraz z psem asystującym ma prawo wstępu do budynku Szkoły Podstawowa z Oddziałami Integracyjnymi nr 6 w Siedlcach po uprzednim zgłoszeniu pracownikom szkoły.

 

Aktualności

Kontakt

  • Szkoła Podstawowa z Oddziałami Integracyjnymi nr 6 w Siedlcach
    Szkoła Podstawowa z Oddziałami Integracyjnymi nr 6 w Siedlcach, ul. Sienkiewicza 49
  • 25 794 35 91

Galeria zdjęć