Nasza szkoła jest kolorowa i wesoła! Przyjazna dzieciom!

O szkole

Profil szkoły

     „Wartość człowieka jest najcenniejszą wartością świata”

 M. Grzegorzewska


        Nadrzędnym celem Szkoły Podstawowej z Oddziałami Integracyjnymi nr 6 w Siedlcach jest wspieranie rozwoju wszystkich uczniów - zdrowych i niepełnosprawnych oraz zapewnianie im optymalnych warunków do wszechstronnego rozwoju osobowości w bezpiecznym i przyjaznym środowisku, rozbudzanie  i rozwijanie indywidualnych zdolności twórczych uczniów.

Cele i zadania szkoły:
► umożliwienie zdobycia wiedzy i umiejętności niezbędnych do uzyskania świadectwa ukończenia szkoły i napisania sprawdzianu uprawniającego do kształcenia w gimnazjum;
► dokładna diagnoza uczniów;
► nauczanie wielopoziomowe w ramach programu nauczania dostosowane do potrzeb i możliwości uczniów;
► stosowanie specjalnych metod nauczania opartych na współpracy i praktycznym działaniu;
► opracowywanie indywidualnych programów rewalidacyjnych;
► integracja uczniów pełnosprawnych z niepełnosprawnymi;
► kształcenie pozytywnych postaw wobec uczniów niepełnosprawnych;
► pedagogizacja rodziców i włączanie w życie szkoły;
► konsultacje i porady specjalistów;
► współpraca z innymi instytucjami, w tym działającymi na rzecz osób niepełnosprawnych.

        Kadra pedagogiczna kładzie nacisk na tworzenie przyjaznego środowiska dla wszystkich uczniów tj. buduje pozytywne więzi: przyjaźń, szacunek, tolerancja, akceptacja oraz uczy skutecznych sposobów zwalczania stresu. Placówka doskonali u uczniów umiejętność zastosowania nabytej wiedzy w praktyce, uczy samodzielnego myślenia, sprawnego działania, usprawnia umiejętność komunikowania się, rozbudza w uczniach aktywność własną i kreatywność, doskonali umiejętność zachowania się w konkretnej sytuacji.

        Klasy integracyjne pracują w oparciu o obowiązujący powszechnie program szkoły masowej na bazie  obowiązujących podręczników. W odniesieniu do uczniów niepełnosprawnych program jest modyfikowany w zależności od dynamiki rozwoju dziecka, jego możliwości psychoruchowych, a także postępów  zgodnie z zaleceniami zawartymi w orzeczeniach wydanych przez Poradnie Psychologiczno-Pedagogiczne.

         Liczba uczniów w klasie integracyjnej wynosi od 15 do 20 uczniów, w tym od 3 do 5 uczniów niepełnosprawnych.

        W każdej klasie integracyjnej pracuje pedagog specjalny, który wspiera nauczycieli w przygotowaniu i prowadzeniu lekcji. Prowadzi zajęcia rewalidacyjne i terapeutyczne z uczniami niepełnosprawnymi.

        Uczniowie sprawni inaczej otrzymują pomoc pedagogiczną, psychologiczną, logopedyczną, rewalidacyjną, sensoryczną i rehabilitacyjną.

        Budynek szkoły jest dostępny dla wszystkich uczniów, ponieważ zostały zniesione bariery architektoniczne. Szkoła posiada podjazd dla wózków inwalidzkich,  przystosowane toalety, windę, wydzielone sale do zajęć  integracji sensorycznej i rehabilitacji.

Do  placówki przyjmowane są dzieci niepełnosprawne:
► autystyczne,
► słabo widzące i niewidome,
► słabo słyszące i niesłyszące,
► z uszkodzonym narządem ruchu,
► z niepełnosprawnością motoryczną,
► przewlekłymi schorzeniami,
► z zaburzeniami emocjonalnymi,
► z zaburzeniami zachowania,
► z dziecięcym porażeniem mózgowym,
► zespołem Downa,
► z zaburzeniami sprzężonymi,
► z chorobami somatycznymi,
► z zespołem nadpobudliwości ruchowej
► epilepsją.

        Uczniowie niepełnosprawni przyjmowani są do klas integracyjnych na podstawie orzeczenia wydanego przez Poradnię  Psychologiczno-Pedagogiczną właściwą dla miejsca zamieszkania dziecka.

        Wniosek o zakwalifikowanie dziecka do kształcenia integracyjnego składają Rodzice w Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej.

        Organizacja roku szkolnego wymaga, aby Rodzice dostarczyli orzeczenie do sekretariatu szkoły w lutym- marcu każdego roku szkolnego.

        W naszej szkole realizowane są zajęcia oferujące indywidualne programy nauczania dla wybitnie zdolnych i programy wspierające uczniów niepełnosprawnych o specjalnych potrzebach edukacyjnych.

        Po lekcjach uczniowie rozwijają swoje zainteresowania w kołach przedmiotowych: plastycznym, przyrodniczym, ekologicznym, historycznym, informatycznym, matematycznym, dziennikarskim, języka angielskiego, modelarskim, fotograficznym, wędkarskim, tanecznym, muzycznym-chór oraz  organizacjach: Liga Ochrony Przyrody. Młodzież aktywnie działa  Samorządzie Uczniowskim.

        Wychowawcy organizują wspólne wyjścia/wyjazdy do kina, teatru, filharmonii oraz wiele imprez integrujących społeczność szkolną.

        Obecnie nasza szkoła liczy 612 uczniów, w tym 116 uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi.  Funkcjonuje 31 oddziałów integracyjnych, w tym 7 oddziałów klas I.


Z kart  historii integracji w naszej szkole:

 • 1995r.   -  utworzenie w szkole dwóch klas integracyjnych;
 • 1998r.   -  wybudowanie podjazdu dla wózków inwalidzkich;
 • 2000r.   -  zamontowanie windy;
 • 2004r.   -  szkoła otrzymuje tytuł "Super Szkoły 2003";
 • 2005r.   -  konferencja z okazji X-lecia nauczania integracyjnego;
 • 2009r.   -  szkoła nagrodzona w programie grantowym "Szkoła bez przemocy";
 • 2010r.   -  prowadzenie zajęć otwartych w ramach SCDiDN z okazji XV-lecia

                          nauczania integracyjnego;

 • 2013r.   -  zdobycie Nagrody Głównej w konkursie "Szkoła przyjazna dla każdego";
 • 2015r.   -  uroczyste obchody XX - lecia nauczania integracyjnego.

 

"Super Szkoła 2003"

"Szkoła bez przemocy"

"Szkoła przyjazna dla każdego"

   

"Gazetka jubileuszowa"

GAZETKA_JUBILEUSZOWA_XX-LECIE NAUCZANIA INTEGRACYJNEGO.pdf

Aktualności

Kontakt

 • Szkoła Podstawowa z Oddziałami Integracyjnymi nr 6 w Siedlcach
  Szkoła Podstawowa z Oddziałami Integracyjnymi nr 6 w Siedlcach, ul. Sienkiewicza 49
 • 25 794 35 91

Galeria zdjęć